Logo Woelewippie
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Liva
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Roos
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Leeshoek ZiejeZo
 • Slaap
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Daan zandhanden
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Voetbalkooi
 • vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Happy
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Lois
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Gabriel
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Abanop
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  omhoog kijken Robin

Privacy Policy Woelewippie BV.

Privacy statementKinderdagverblijf Woelewippie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Woelewippie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, publicatie van foto’s etc.;
- Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
- Er vinden audits plaats voor een aantoonbare naleving van de AVG.

Als Kinderdagverblijf Woelewippie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf Woelewippie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Administratieve doeleinden. 
- Gegevens welke van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind.
- Contact met ouders, verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers van het kind.
- Het versturen van belangrijke informatie. 
- Het maken van contracten en verzorgen van de facturatie in KOVnet. 
- Wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken van persoonsgegevens aan de Belastingdienst, GGD.
- De grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn het opvang contract, toestemming en wettelijke verplichting.
- De persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de bovenstaande doeleinden. Wanneer de gegevens later voor een ander doel worden gebruikt, dan moet dat nieuwe doel verenigbaar zijn met het oorspronkelijke verzameldoel.
 

Bewaartermijn

Kinderdagverblijf Woelewippie slaat persoonsgegevens op ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingen voor de periode van het opvangcontract. Wij bewaren uw gegevens zoals volgens de wet bepaald. Foto’s, zoals gepubliceerd op de website of facebook, worden door ons permanent bewaard, zodat we bij bepaalde jubilea en mijlpalen nog te achterhalen zijn. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
- De planning en facturatie rondom de kinderen binnen de opvang, KOVnet; 
- Het maken van een externe back-up van het netwerk waarop wordt gewerkt, incl. foto’s; 
- De bouw en het beheren van onze website, incl. foto’s; 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Belastingdienst, Pensioenfonds, GGD en Gemeente;
- Klant onderzoek;
- Warme overdracht aan basisscholen.

Wij als Kinderdagverblijf Woelewippie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU;

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
De inhoud van onze social mediakanalen, zijn gevestigd in de verenigde staten. De Europese commissie stelt voor partijen buiten de EU vast, of zij het geboden beschermingsniveau in de wet niet ondermijnen en verleent dan een adequaatsheidsbeslissing. Dit laatste is onder voorwaarden voor de Verenigde Staten van toepassing.
 
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen: 
- Alle persoonsgegevens en foto’s zijn alleen te bereiken via een inlog. 
- Wij gebruiken zoveel mogelijk versleutelde gegevensdragers als wij bijzondere persoonsgegevens moet vervoeren. Hiermee zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens voor anderen niet leesbaar zijn. 
- Wij gebruiken beveiliging op netwerkmappen en waar nodig ook op bestanden op het netwerk. 
- Onze website en het netwerk is afgesloten voor landen waarvoor dit niet strikt noodzakelijk is. Bijzondere persoonsgegevens zijn alleen in te zien door geautoriseerde personen. 
- Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alle informatie binnen Kinderdagverblijf Woelewippie blijft binnen Kinderdagverblijf Woelewippie. 
- Iedere dag wordt er een externe back-up gemaakt van het hele netwerk én de website. Daarbij vindt een regelmatige test plaats met betrekking tot het herstellen van de gegevens. 
- Alle maatregelen en de beveiliging wordt regelmatig getest en geëvalueerd. 
- Alle persoonsgegevens zullen binnen de hele organisatie aan het einde van de dag achter slot en grendel worden opgeborgen.
 

Rechten omtrent je gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke we van u hebben. Ook heeft u het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens er worden verwerkt. Verder heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Als u de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 


Inbreuk persoonsgegevens

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt Woelewippie deze zonder onredelijke vertraging en uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen aan de AP, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en de vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en de vrijheid van natuurlijke personen, deelt Woelewippie de betrokkene de inbreuk onverwijld mee.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderdagverblijf Woelewippie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt niet in zijn geheel opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
 
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.

 

Hyperlinks naar andere internetsites

Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. Kinderdagverblijf Woelewippie registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Woelewippie BV
Polderstraat 4
4815 AH Breda
info@woelewippie.nl

Logo Woelewippie Kinderopvang